Dorpsbelangen

Op 1 januari 2022 is de oude Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden en Stichting Meij-Invest gefuseerd tot een nieuwe Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden (2.0).

Een nieuw en krachtig orgaan dat de stem van het dorp is, een goed advies naar de gemeente kan geven en de aanjager is binnen het dorp, maar vooral een orgaan dat een verbindende rol heeft binnen de dorpsgemeenschap. Met nieuwe enthousiaste mensen die verder gaan daar waar anderen zich al jaren belangenloos hebben ingezet voor ons dorp.

De belangrijkste wijziging bij Dorpsbelangen is dat we de taken gaan verdelen
over 4 commissies, te weten:


Commissie projecten / Leefbaar Meij
Deze commissie komt voort uit de voormalige Stichting Meij-Invest. Zij doet aan
planontwikkeling en adviseert de gemeente over woningbouw en herbestemming
van utiliteitsgebouwen. Mooie voorbeelden uit het verleden zijn het Visieplan
Uithuizermeeden en het project Dynamiek aan het lint waarin leegstaande
winkelpanden aan de Hoofdstraat teruggebouwd worden tot woningen.


Commissie PR
Deze commissie verzorgt de communicatie naar de inwoners van
Uithuizermeeden. Dit doet zij o.a. door het actueel houden van de website, www.
uithuizermeeden.nl, en het uitbrengen van de Meijster Nieuwsbrief.


Commissie Evenementen
Deze commissie heeft tot taak om levendigheid in het dorp te brengen door het
organiseren van evenementen met als bekendste voorbeeld de Eemsmondweek.


Commissie Buurten / Ondernemers
Er is een wederzijdse wens uitgesproken om ook de buurtverenigingen en OVEN
te betrekken bij Dorpsbelangen nieuwe stijl. Zij weten immers als geen ander
wat er speelt in het dorp. Hoe we deze commissie vorm gaan geven moet nog
gezamenlijk uitgewerkt worden